Podmínky zapojení do Programu Kvalifikovaný zaměstnanec
Formuláře

Podmínky zapojení do Programu Kvalifikovaný zaměstnanec

25.03.2020

Zaměstnanecké karty

Podmínky zapojení do Programu Ukrajina Kvalifikovaný zaměstnanec - dlouhodobé povolení za účelem zaměstnání

Chcete se do režimu Kvalifikovaný zaměstnanec zapojit, ale nevíte, co to obnáší? Nemusíte mít obavy, o vše potřebné se postaráme v úzké součinnosti s vámi. Pro vaši informaci, bude se jednat především o splnění podmínek ze strany zaměstnavatele, kterými jsou:

  • Zaměstnávat minimálně 6 kmenových zaměstnanců v uplynulých dvou letech bez přerušení. (Netýká se procesu Schengenských krátkodobých víz za účelem zaměstnání na dobu 90 dnů),
  • Mít uveřejněny v Obchodním rejstříku ve sbírce listin za poslední dvě účetní období Účetní závěrky – Výkaz, Rozvaha a Příloha. (Netýká se procesu Schengenských krátkodobých víz za účelem zaměstnání na dobu 90 dnů),
  • Bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, Zdravotním pojišťovnám a České správě sociálního zabezpečení, respektive PSSZ, a to po celou dobu od přihlášení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec až po den, kdy zaměstnanci obdrží biometrické karty dlouhodobého pobytu (Zaměstnanecké karty). Speciálně upozorňujeme, že vyřízený splátkový kalendář se pro účely Zaměstnaneckých karet nebere za bezdlužnost.
Které dokumenty od nás obdržíte vyhotoveny k podpisu?

Čestné prohlášení zaměstnavatele, který je žadatelem o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec schváleného vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku, kde Čestně prohlašujete, že:

  • Zaměstnavatel se zaměstnaným cizincem uzavře na dobu alespoň 1 roku pracovní poměr se stanovenou týdenní pracovní dobou (plný úvazek).
  • Zaměstnavatel ke dni podání žádosti nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.
  • Zaměstnavateli v období 2 let před podáním žádosti nebyla uložena a) pokuta vyšší než 100 000,- Kč za umožnění výkonu nelegální práce ani b) opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce České republiky, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.
  • Zaměstnavatel umožní všem občanům třetích států, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah, pravidelný kontakt s pracovníky Centra na podporu integrace cizinců v příslušném kraji podle místa výkonu práce těchto cizinců a využívání služeb, které toto centrum poskytuje v rámci svého stanoveného časového rozvrhu.

HROMADNÁ PODÁNÍ: v případě podání 50 a více uchazečů najednou

Čestné prohlášení o projednání svého záměru se svými stávajícími zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. podepsaný statutárním zástupcem společnosti.

Které dokumenty bude nutné zajistit z vaší strany?

  • Potvrzení o bezdlužnosti z FÚ
  • Potvrzení o bezdlužnosti z ČSSZ (PSSZ)

Oba dokumenty nemohou být starší než 90 dnů v den podání garantu, jejich vyhotovení je tedy ideálně naplánovat v momentě, kdy bude znám termín náboru.