Podmínky zapojení do Programu Ukrajina
Formuláře

Podmínky zapojení do Programu Ukrajina

01.01.2019

Chcete se do režimu Ukrajina zapojit, ale nevíte, co obnáší? Přehledně jsme pro vás shrnuli čtyři základní typy dokumentů, které budete potřebovat. Nejprve podáte přihlášku do režimu Ukrajina, následně obstaráte výpisy z potřebných rejstříků, získáte potvrzení z finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a vydáte čestná prohlášení. Pečlivě si projděte, co bude třeba. Prosíme vás, abyste tuto fázi nepodcenili, protože je pro začátek naší spolupráce nezbytná. 

Přihláška zaměstnavatele do režimu Ukrajina
 • Přihláška zaměstnavatele do režimu Ukrajina ve formě jmenného seznamu uchazečů vybraných na náboru, který od nás obdržíte po náboru.
Výpisy z rejstříků
 • Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá atd.).
 • Výpis z rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ ARES, podepsaný statutárním zástupcem společnosti.
 • Výpis z rejstříku trestů za společnost (vyžadují pouze někteří garanti, informujte se prosím předem u vámi vybraného garanta).
Potvrzení finančního úřadu a ČSSZ
 • Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce v den podání garantu).
 • Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce v den podání garantu).
Čestná prohlášení
 • Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, podepsaný statutárním zástupcem společnosti.
 • Čestné prohlášení o tom, že hodláte se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku, podepsaný statutárním zástupcem společnosti.
 • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti jste zaměstnali na území ČR alespoň 6 osob, podepsaný statutárním zástupcem společnosti.
 • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, podepsaný statutárním zástupcem společnosti.
 • Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce, podepsaný statutárním zástupcem společnosti.

HROMADNÁ PODÁNÍ: v případě podání 50 a více uchazečů najednou

Čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. podepsaný statutárním zástupcem společnosti.

Čestné prohlášení o spolupráci zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců, podepsaný statutárním zástupcem společnosti.

I když nemáte zájem o více než 49 zaměstnanců, doporučujeme obrátit se na Centrum na podporu cizinců. Tato organizace umí zajistit bezplatnou výuku českého jazyka v rámci Evropských integračních programů a fondů. Výuku je s nimi možné domluvit přímo na určeném místě.